Ošetření topných systémů a teplé vody

Při provozu teplovodních topných systémů a podlahového vytápění se často setkáváme s tím, že teplonosná látka není „ …čirá, bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresívních příměsí …“ a s patřičným chemickým složením, jak doporučovala ČSN 07 7401: „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení ...“.a v topných systémech tak nacházíme vodu silně znečištěnou sedimentovaným kalem, produkty korozních procesů, ulpívajícími zbytky maziv a někdy i nánosy tvořené koloniemi bakterií i řas. Takovéto nežádoucí příměsi výrazně snižují výkon vytápěcí soustavy, omezují funkci armatur a oběhových čerpadel a třeba i znemožňují odečet hodnot na průtokoměrech podlahového vytápění. Nápravu je možné zajistit chemickým vyčištěním rozvodů topných systémů a obnovením projektovaných výkonových parametrů.

Každému chemickému čištění topného systému musí vždy předcházet jeho důkladný proplach čistou místně dostupnou vodou pro základní „vyplavení“ co největšího množství uvolněných a mechanických nečistot a snížení rizika ucpání úzkých míst rozvodů. Pro tento druh proplachů a následné čištění i plnění topných systémů se používají specializovaná silná čistící čerpadla s přepínáním směru toku a tedy vysokou účinností čistících procesů.

Pro topné systémy, které byly pouze krátce v provozu nebo pro menší úroveň zanesení rozvodů se nejběžněji používá přípravek LONG LIFE 400 naředěný na 1 % koncentraci (tj. 1 litr přípravku na každých 100 litrů vody v topném systému) kdy má přibližně neutrální hodnotu pH. Dodává se v objemu 1 litr a 20 litrů. Pro čištění se buď použije oběhové čerpadlo topného systému, ale pak se doba čištění pohybuje až v horizontu jednoho týdne nebo se pro výrazné urychlení procesu čištění použije zmíněné specializované čistící čerpadlo SUPER FLUSH 40, přičemž se díky jeho vysokému výkonu a reverzaci toku sníží doba čištění až na pouhé 3-4 hodiny. V případě nutnosti je třeba proces čištění zopakovat. Poslední fází čištění je vždy vyplachování uvolněných nečistot čistou vodou a to tak dlouho, dokud z výstupu nezačne vytékat čistá voda.

U velmi znečištěných topných systémů nebo u systémů, které byly již dlouhou dobu v provozu, se aplikuje přípravek LONG LIFE 800. Pro čištění se ředí také na 1 % koncentraci a pak má hodnotu pH (6,5). Dodává se v objemu 1 litr a 5 litrů . U tohoto přípravku a silně znečištěných systémů se již nedoporučuje použití s oběhovým čerpadlem, protože hrozí reálné nebezpečí ucpání potrubí nebo armatur velkým množstvím uvolněných usazenin, které oběhové čerpadlo svým nižším výkonem již nemusí zvládat. S čistícím čerpadlem SUPER FLUSH 40 by měla být doba čištění cca 2-3 hodiny. V případě nutnosti se proces čištění může zopakovat. Poslední fází čištění je i u tohoto přípravku vyplachování uvolněných nečistot proplachováním systému čistou vodou.

V sortimentu jsou ještě další specializované přípravky. Pro nové topné systémy, u nichž bylo po montáži zjištěno znečištění oleji, tuky, mazadly nebo přípravky na pájení se pro čištění používá přípravek LONG LIFE 300 naředěný na 1 % koncentraci kdy má hodnotu pH (7,5). Dodává se v objemu 1 litr a 5 litrů. Pro čištění se buď použije oběhové čerpadlo topného systému po dobu cca 2-24 hodin podle úrovně znečištění, při použití čistícího čerpadla SUPER FLUSH 40 se doba čištění přizpůsobí dle potřeby.

Pro podlahové i topné systémy otopnými tělesy, u nichž je problém s výskytem bakterií a řas, které mohou organickou hmotou ucpávat topné okruhy, ventily i výměníky a pod nánosy agresívního biofilmu způsobovat korozi, se pro jejich eliminaci používá přípravek LONG LIFE 700. Ředí se n a 0,5 % koncentraci a pak má hodnotu pH (6,0). Dodává se v objemu 1 litr a 5 litrů . Pro čištění se buď použije oběhové čerpadlo topného systému, kdy se doba čištění pohybuje okolo 24 hodin nebo se likvidace bakterií provede čistícím čerpadlem SUPER FLUSH 40, doba působení je cca 2 hodiny.

Uvedené čistící přípravky řady LONG LIFE je naředění možno použít pro všechny běžně používané materiály topných rozvodů a to včetně těch s hliníkovými otopnými tělesy.

Po vyčištění topného systému doporučujeme připravit si upravenou topnou vodu (s kvalitou a parametry podle údajů výrobce kotle nebo zdroje tepla, tj. obvykle s tvrdostí max. 1,0 mmol/l = 10°f = 5,6 dH a hodnotou pH, která by při běžně používaných materiálech jako je plasto-hliník, ocel, měď, mosaz a nerez měla být od hodnoty 7,5 do max. hodnoty 8,5) a opatřenou vhodným inhibitorem koroze což je koncentrovaný přípravek LONG LIFE 100, který po aplikaci sníží riziko koroze a usazování inkrustů vodního kamene. Ředí se na 1 % koncentraci a po rozpuštění ve vodě má přibližně neutrální hodnotu pH. Dodává se v objemu 1 litr a 20 litrů. Inhibitor lze do topné soustavy napustit čistícím čerpadlem SUPER FLUSH 40 nebo specializovanou plnící a vypouštěcí nádrží TERMO TANK, dopouštěcí hadicí, přes odvzdušňovací ventil atd. Správnou koncentraci inhibitoru je možno zjistit specializovaným testerem TEST KIT INHIBITOR, jehož jedno balení umožňuje 30x zkontrolovat správnou koncentraci aktivní látky.

Tím, že použijeme do vyčištěné, těsné otopné soustavy (zamezíme dopouštění neupravené vody) změkčenou vodu s upravenou hodnotou pH doplněnou inhibitorem LL100, bychom měli prakticky zamezit další tvorbě usazenin a inkrustů vodního kamene, čímž se současně zamezí tvorba kysličníku uhličitého a následného okyselování vody = snižování hodnoty pH a tedy zvýšené korozní činnosti a při preventivním použití LL700 i tvorbě bakterií a řas. Koroze se omezí i zamezením vstupu vzduchu do těsné otopné soustavy, se správně nastavenou exp. nádobou (podtlak a pronikání vzduchu do soustavy při chladnutí při nesprávně nastavené nebo nekontrolované exp. nádobě). Při použití výše uvedených postupů se v otopné soustavě nesnižují navržené průtoky a tedy i výkon soustavy při vytápění, v dobré kondici jsou všechny pohyblivé části (trojcestné ventily, regulační kuželky termostatických ventilů a ostatních armatur) a v neposlední řadě se nezanášejí sklíčka průtokoměrů rozdělovačů podlahových okruhů.

Pro malé soustavy s objemem do 100 litrů je možno využít výhodné nabídky a společného balení sady přípravků v tomto případě označeného GEL. KIT LONG LIFE 400 MEDIUM, která obsahuje po jednom litru přípravků LONG LIFE 400, LONG LIFE 700 a inhibitor LONG LIFE 100.

Doba po kterou se chemické přípravky v čištěných systémech aplikují, závisí na složení vody, použitém materiálu, typu, charakteru a intenzitě provozu, množství a konzistenci usazenin, materiálovém složení pomocných prvků tepelného zařízení (např. propojovacích šroubení, těsnění, použitého pájecího materiálu atd.) a mnoha dalších faktorech. Nedá se proto obecně stanovit přesná doba, po kterou se nechávají čistící roztoky působit. Doporučujeme proto firmám a soukromníkům, kteří nemají zkušenosti s odstraňováním usazenin, začínat s kratšími dobami čištění, při pečlivém sledování procesu a co nejčastějším odstraňování nečistot z filtrů i za cenu toho, že bude nutno celý proces čištění opakovat.

Zdroj: IVAR CS s.r.o.

Naši přední dodavatelé

  • Regulus
  • Immergas
  • Buderus
  • Broetje Heizung